ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ ข้อมูลคุณภาพน้ำแต่ละสภานี

สสภ 1 - เชียงใหม่

 
ph unit
do mg/l
ec uS/cm
turb NTU
nh4n mg/l
temp C
ข้อมูล
วันที่ เวลา pHDOECTurbNH4-NTemp